Polityka prywatności

i narzędzia wdrożone na stronie

Data obowiązywania: 15.06.2023 r.

Poniższe informacje przekazujemy Panu/Pani w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości
przetwarzania danych osobowych w Grape Sp. z o.o., zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej
RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Grape Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach.

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje obowiązki
związane z przetwarzaniem danych samodzielnie. Wobec tego, we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania Pana/Pani danych osobowych należy kontaktować się bezpośrednio z
Administratorem drogą mailową na adres mailowy: klient@grape.com.pl.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1. Spółka Grape przetwarza Pana/Pani dane osobowe w związku z korzystaniem przez Pana/Panią z
serwisu www.grape.com.pl oraz naszych pozostałych serwisów w domenach qmate.pl i fbit.com.pl w
celu obsługi Pana/Pani zapytań przesłanych przez formularz kontaktowy, w zakresie niezbędnym do
realizacji poszczególnych usług, w celu obsługi profili na platformach społecznościowych i
wchodzenia w interakcje z Panem/Panią za ich pośrednictwem oraz w związku z Pana/Pani zgodą na
przetwarzanie Pana/Pani danych wyrażoną przez Państwa w celu otrzymywania Newslettera.

1.1 Na naszych stronach mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych. Otwierają
się one w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za treści
przekazywane przez te strony. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności lub regulaminem tych
stron.

2. Przesłanie wiadomości przez elektroniczny formularz kontaktowy zamieszczony w serwisie
wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych w celu obsługi nadesłanej wiadomości oraz
udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

2.1 Podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora jest art. 6 pkt. 1 lit. f) RODO –
prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest odpowiedź na zapytania klientów/
kontrahentów, utrzymanie kontaktu przed zawarciem współpracy.

2.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w
formularzu jako obowiązkowe uniemożliwi obsługę Pana/Pani zapytania oraz udzielenie odpowiedzi
przez Administratora na przesłaną wiadomość.

3. Administrowanie i zarządzanie naszymi profilami na platformach społecznościowych, w tym także
udzielanie odpowiedzi na zamieszczane przez Pana/Panią posty i komentarze również poza naszymi
profilami oraz nadzór nad treściami publikowanymi przez Pana/Panią na naszych profilach, a także
publikowanie przez nas treści na naszych profilach i wchodzenie w interakcje z Panem/Panią za
pośrednictwem naszych profili również wymaga od nas przetwarzania Pana/Pani danych.

3.1 Podstawą prawną przetwarzania tych danych przez Administratora są:

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim są: prowadzenie i
zarządzanie naszymi profilami, udzielanie odpowiedzi osobom kontaktującym się z nami, możliwość
dochodzenia i obrony przed roszczeniami,
– art. 6 ust. 1 lit. a RODO – odrębnie udzielona zgoda w celu organizacji konkursów, wydarzeń,
szkoleń.

3.2 Nie przetwarzamy danych gromadzonych przez platformy społecznościowe we własnych celach.
Występujemy jako Administrator danych wyłącznie w stosunku do naszych profili:

https://www.instagram.com/grape_finansowanie_biznesu/
https://www.linkedin.com/company/grape-finansowanie-biznesu/
https://www.facebook.com/GrapeFinansowanieBiznesu/

4. Zapisanie się do Newslettera wymaga podania przez Pana/Panią danych osobowych w celu
umożliwienia nam wysyłki Newslettera, na zasadach określonych w Regulaminie Newslettera
https://grape.com.pl/regulamin-newslettera oraz w niniejszej Polityce prywatności i Polityce cookies
https://grape.com.pl/polityka-cookies – znajdujących się na naszej stronie internetowej.

4.1 Podstawą prawną przetwarzania tych danych są:

– art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest przetwarzanie
danych w celach marketingu bezpośredniego,
– ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda).

4.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych oznaczonych w
formularzu zapisu Newslettera jako obowiązkowe uniemożliwi wysyłkę Newslettera.

OKRES PRZCHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Okresy przechowywania danych są liczone na koniec roku kalendarzowego, w którym nastąpiło
rozpoczęcie przechowywania danych.
Pana/Pani dane będą przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych
usług/istnienia wspomnianych profili na platformach oraz czas osiągnięcia celów, a w szczególności:

1. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzamy w celu obsługi zapytań przesłanych przez
formularze kontaktowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż będzie to niezbędne do
obsługi tychże zapytań tj. do momentu zakończenia korespondencji związanej z przesłanym
zapytaniem i zamknięcia zgłoszenia. Długość tego okresu zależy od rodzaju usługi.
2. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzane są w związku z naszą aktywnością na wspomnianych
platformach społecznościowych będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych wyżej celów przetwarzania – w szczególności przez okres w jakim pozostaje Pan/Pani
użytkownikiem naszych profili – do czasu cofnięcia zgody poprzez zmianę ustawień w swoim profilu
lub np. wypisanie się z fanpage’a lub do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
2.1 Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia.
2.2 Zawsze może Pan/Pani zrezygnować z „obserwowania” naszych profili, możesz także zgłosić swój
sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych w tych celach.
2.3 Niezależnie od przechowywania danych przez nas, własne okresy przechowywania danych może
stosować administrator platform społecznościowych – zalecamy, aby zapoznał się Pan/Pani z

regulaminem i polityką prywatności każdej z tych platform, by pozyskać informacje w zakresie
własnych okresów przechowywania danych przez każdą z tych platform.

3. Pana/Pani dane osobowe, które przetwarzane są w związku z wysyłką Newslettera, poza czasem
realizacji usługi będą przechowywane po wypisaniu z Newslettera lub po okresie 1 roku braku
jakiejkolwiek aktywności przez danego subskrybenta (np. nie otworzenia żadnej wiadomości od
Administratora) przez okres maksymalnie 3 lat – jest to okres niezbędny dla obrony przed
potencjalnymi roszczeniami. Wynika to z uzasadnionego interesu nas jako administratora.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:

a) prawo do uzyskania informacji na temat przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, a przede
wszystkim o celach i podstawach prawnych tego przetwarzania, zakresie danych, podmiotach,
którym dane są przekazywane oraz okresach przetwarzania,

b) prawo dostępu do swoich danych, czyli uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy Pana/Pani
dane są przetwarzane, informacji o tym przetwarzaniu oraz kopii danych osobowych podlegających
przetwarzaniu,

c) prawo do sprostowania danych, czyli poprawienia / uzupełnienia danych osobowych, które są
nieprawidłowe lub niekompletne,

d) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) jeżeli przetwarzanie nie jest już
niezbędne do realizacji żadnego z celów przetwarzania,

e) prawo do ograniczenia przetwarzania,

f) prawo do przenoszenia danych, czyli możliwość uzyskania od Administratora Pana/Pani danych
osobowych, które zostały dostarczone w związku z realizacją umowy lub na podstawie zgody, w
formie elektronicznej, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
komputerowego. Możliwe jest także przesłanie tych danych bezpośrednio do innego podmiotu
wskazanego przez Pana/Panią, jeżeli istnieją w tym zakresie techniczne możliwości.

g) prawo do sprzeciwu, co oznacza, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw
wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a sprzeciw ten zostanie rozpatrzony przez
Administratora.

2. W przypadku wystąpienia przez Pana/Panią z żądaniem związanym z realizacją powyższych
uprawnień, Administrator spełni to żądanie bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu
miesiąca od otrzymania niniejszego żądania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu,
Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

3. Wniosek dotyczący realizacji niniejszych uprawnień może Pan/Pani złożyć: drogą mailową na adres
klient@grape.com.pl. Odpowiedź będzie udzielona na adres e-mail, z którego przesłano wniosek.

4. Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
w momencie uznania, że Pana/Pani dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH

1. Pana/Pani dane osobowe Administrator może przekazywać do podmiotów lub organów
zewnętrznych, a w szczególności:

a) podmiotom, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa,

b) podmiotom przetwarzającym, które wykonują określone usługi w imieniu Administratora i na jego
wyraźne polecenie (np. podmioty świadczące usługi IT, usługi księgowe, usługi prawne, usługi
marketingowe, banki i operatorzy płatności, kurierzy, podmioty zajmujące się windykacją roszczeń
oraz inni dostawcy zaopatrujący Administratora, umożliwiający realizację usług w ramach zawartej z
Panem/Panią umowy).

c) dostęp do Pana/Pani danych będą mieć również wspomniane powyżej portale społecznościowe
oraz inni Użytkownicy tych portali. Informacje te są dostarczane przez Pana/Panią w wyniku
korzystania z portalu i są jawne (są to np. informacje o obserwowaniu fanpage’a, polubienia, treści
komentarzy, opinie, posty i inne).

2. Z uwagi na korzystanie z usług Facebook, Instagram, LinkedIn Pana/Pani dane mogą być
przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem
(częściowo lub w całości) na serwerach amerykańskich. Facebook, właściwie Meta (platformy
Facebook i Instagram) stosuje mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub
standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

3. Jako Administrator Pana/Pani danych nie zamierzamy przekazywać danych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej. Mogą być one jednak przekazywane przez platformę
społecznościową na zasadach określonych w regulaminie/polityce prywatności danej platformy.
Dostawca danej platformy społecznościowej określa zasady panujące na platformie oraz zasady
przetwarzania danych we własnych celach. Ponownie zalecamy, aby zapoznał się Pan/Pani z
regulaminem i polityką prywatności każdej z tych platform, by pozyskać informacje w zakresie
ochrony danych osobowych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIAŁNOŚCI I PRAWA AUTORSKIE

1. Treści przedstawione na naszych stronach internetowych nie stanowią porad specjalistycznych, nie
odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli potrzebuje Pan/Pani pomocy w konkretnym
temacie/sprawie, proszę skontaktować się z Administratorem lub inną osobą uprawnioną do
udzielania takich porad/konsultacji eksperckich.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na swoich stronach
lub działań bądź zaniechań podejmowanych na ich podstawie.
3. Treści na naszych stronach stanowią przedmiot praw autorskich określonych osób i/lub
Administratora – są to m.in. teksty, zdjęcia, filmy video, animacje, bezpłatne materiały).
Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie w części bądź całości bez wyraźnej zgody. Jeśli chce
Pan/Pani taką zgodę pozyskać, proszę skontaktować się z nami drogą mailową na adres:
klient@grape.com.pl.
4. Treści zamieszczane na stronach, jeśli nie wskazano inaczej, są aktualne na dzień ich publikacji.